Průmyslové aplikace a technologie

S&T CZ zajišťuje komplexní dodávky a implementace integrovaných systémů monitoringu, vyhodnocení a řízení výroby a vývoj zakázkových aplikací pro  oblast výroby.
Nabízené služby začínají analýzou u zákazníka přes vlastní realizaci, implementaci, testy a optimalizaci systému a končí údržbou, či systémovou podporou. Implementace vybraného řešení je obvykle realizována jako "dodávka na klíč" včetně nutné infrastruktury, HW prostředků, případně strojních a pomocných konstrukcí s možností kooperace zákazníka.
Nabízíme také vlastní technologická řešení, jako je systém PlantWatcher, systém SiS, systém GRAL, systém SKK, řešení SAP Transportér, MAX Transportér a další. 

Typická řešení


Manufacturing Execution Systém (MES)
 • záznam skutečné výrobní historie/výrobního postupu/odvod produkčních dat včetně rodokmenu výrobku v elektronické podobě
 • možnost akčních zásahů do výroby při vzniku nestandardu, a to včetně možnost zastavení výroby
 • možnost identifikace materiálu/polotovaru/finálního výrobku/stroje/obsluhy
 • dostupnost výrobní knowledge base na pracovišti operátora (pracovní postup, video, výkresová dokumentace atd.)
 • definice zmetků (katalog kvality),prostojů/zarážek
 • internet/intranet portál prezentace dat, export MS Office, Excel, PDF
 • standardizovaný interface/on-line vazba vůči ERP systémům

JIT systém finální montáž
 • kontrola použití správných komponent (typ, četnost) pro kompletaci finálu/polotovaru pro dané pracoviště na základě načtené odvolávky
 • možnost volby uživatelského rozhraní (panelPC/LCD display/TXT display nebo optická signalizace pick-tii-light, picking sensor)
 • komunikace s ERP systémem (dokončená výroba, zmetky, opravy apod.)
 • log událostí, identifikace obsluh

Monitoring efektivity, parametr OEE
 • sledování časového snímku jednotlivých strojů, linek (spojité zařízení) nebo skupiny strojů
 • sledování základních složek efektivity (výkon, dostupnost, kvalita), parametr OEE
 • možnost uživatelské definice číselníku prostojů/zarážek
 • možnost uživatelské definice katalogu kvality/zmetků/odpadu
 • možnost definice eskalačních procesů
 • internet/Intranet portál prezentace dat, export MS Office, Excel, PDF

Shop-Floor Data Collection systém (SFDC)
 • on-line ukládání produkčních/technologických dat z výrobních zařízení
 • real-time historizační server s možností uložit až 500K proměnných v rámci jedné transakce
 • sledování a vyhodnocování technologických dat (parametry strojů, energie, pracovní podmínky aj.)
 • systém podporuje více než 300 typů PLC řízení a vybrané CNC řízení
 • systém podporuje více než 800 OPC serverů pro zkomunikování dat
 • vlastní nástroje pro analýzu dat
 • internet/Intranet portál prezentace dat, export MS Office, Excel, PDF

CALL systém (Systém záchranné brzdy)
 • systém monitoruje a vyhodnocuje tísňové volání operátorů, eskalace na odpovědné osoby
 • systém monitoruje a vyhodnocuje reakčního času odpovědných osob
 • možnost uživatelsky definovat eskalační procesy
 • možnost prezentace statistik na velkoplošném LCD (ANDON)

SPC (Statistic In Process Control)
 • kontrola kritických/vybraných proměnných/procesů v reálném čase, vyhodnocení trendu
 • možnost definice proměnných, pravidel
 • víceúrovňová eskalace nestandardu pomocí mailu/SMS

BarCode/RFID identification
 • implementace BarCode nebo RFID v prostředí výroby, skladů a logistiky výrobních firem
 • tisková řešení pro potřeby BarCode
 • on-line i off-line řešení

SIS - Slévárenský informační systém
 • oborové řešení určené pro slévárny - autonomní systém - homogenizace dat
 • sběr, vyhodnocování a prezentace dat z prostředí slévárny - navažování, receptury, laboratoř, spektrální analýza, apod.
 • plánování výroby - dávky, tavby, receptury, personální osazení
 • on-line interface s ERP systémem

Zakázková řešení
 • tvorba SW na základě požadavku zákazníka a vstupní analýzy/prováděcího projektu
 • databázová platforma Microsoft SQL server nebo ORACLE
 • programovací prostředky C# .NET, ASP.NET, DevExpress komponent
 • kartotékové/evidenční systémy, provizní systémy, přepočtové systémy, datové můstky
 • provozní a laboratorní deníky, elektronické návodky a pracovní postupy
 • homogenizace stávajících systémů, jednotná prezentace dat
 • jednoúčelové aplikace pro výrobní zařízení typu SCADA/HMI (vizualizace)
 • přepsání starších aplikací zákazníka do nového prostředí, optimalizace funkce

Uvedené systémy pomáhají výrobním společnostem řešit problém se správností a neměnností produkčních a technologických dat, stabilitou procesu, či vykazováním reálné práce obsluhy (produkční personál v papírové podobě nevykazuje vždy realitu).
Pořizovaná data v elektronické podobě umožňují výrobnímu managementu řešit výkonnost výrobního personálu, či využití strojů. Využít účinných nástroje pro analýzu nadměrných prostojů, či jednoznačný podklad pro potvrzení správnosti nastavení pracovních norem (OEE a KPI parametry).

Reporty a reportní portál vybraných řešení poskytují on-line zpětnou vazbu pro management a dávají mu jasné podklady pro strategická rozhodnutí a akční zásahy do výroby.

.............výsledkem je optimalizovaná výroba, minimalizace nákladů a procesní stabilita..............

Jsme partnerem významných výrobců pro danou oblast, jako jsou Microsoft, Wonderware, Siemens, Rockwell Automation, KepWare, Preactor, Shoplogix aj. a do svých řešení zahrnujeme HW prostředky od předních dodavatelů jako jsou ZEBRA, MOTOROLA, INTERMEC, DATALOGIC, KEYENCE, WAGO, IPC2U, ADVANTECH, HW group, TURCK a mnoha dalších.

Aktuální produktový list si můžete přečíst zde.