Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY S&T CZ s.r.o. (dále jen „VOP“)

Tento dokument stanoví podmínky dodávky Produktů, pokud ustanovení Smlouvy, potvrzené Objednávky nebo přílohy Smlouvy (včetně SLA) nestanoví jinak.  Smlouva, potvrzená Objednávka nebo příloha Smlouvy (včetně SLA), má tedy přednost před VOP.

1. DEFINICE
1.1. Zákazník znamená subjekt, který S&T zaslal objednávku (která byla následně ze strany S&T potvrzena) nebo uzavřel s S&T Smlouvu na dodávku Produktů.
1.2. S&T znamená společnost S&T CZ s.r.o., IČ: 44846029, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6033.
1.3. Datum dodání znamená datum skutečného dodání Produktů Zákazníkovi nebo datum, kdy Produkty byly v souladu se smlouvou připraveny k předání Zákazníkovi, a Zákazník nepřevzal či odmítl Produkty převzít, aniž by k tomu byl dle Smlouvy či právních předpisů oprávněn, anebo v případě softwaru skutečné datum zahájení platnosti licence.
1.4. Objednávka znamená Zákazníkovu objednávku Produktů (včetně poskytování služeb), kterou Zákazník vystavil a kterou S&T akceptovala a potvrdila.
1.5. Produkty znamenají jakékoliv zboží, zařízení, software nebo služby (podle popisů Produktů nebo programové dokumentace), které jsou uvedeny v popisu Produktů ve Smlouvě nebo Objednávce. U Produktů, které S&T nevyrábí, je relevantní popis výrobce Produktu.
1.6. Smlouva znamená smlouvu na dodání Produktů (včetně poskytování služeb) uzavřenou mezi Zákazníkem a S&T.
1.7. SLA znamená přílohu Smlouvy či samostatnou dohodu obsahující popis způsobu zajištění a provozování sjednaných služeb.
1.8. SW Produkty nebo též software znamenají operační systém/y, komunikační, aplikační nebo databázový software, ke kterým jsou poskytovány služby podle Smlouvy nebo Objednávky, a ke kterým se Zákazník zavazuje mít platnou licenci.
1.9. HW Produkty nebo též zařízení znamenají hardware zařízení, ke kterým jsou poskytovány služby podle Smlouvy nebo Objednávky.

2. DODÁNÍ
2.1. Termín dodání Produktů je stanoven ve Smlouvě nebo v potvrzené Objednávce. Dílčí dodání je možné a každá taková dodávka je dílčím plněním. Zákazník je povinen poskytnout součinnost nezbytnou k převzetí Produktů. Zákazník je oprávněn odstoupit od té části Smlouvy/Objednávky, která stanoví povinnost, s jejímž splněním je S&T v prodlení déle než 30 dní, a S&T nenapraví ani ve lhůtě stanovené v písemné výzvě doručené S&T, která nesmí být kratší než 30 dnů.

3. PLATBY
3.1. Cenu Produktů je Zákazník povinen zaplatit na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného S&T se splatností 14 dnů od data vystavení. Datem zdanitelného plnění a vystavení faktury je den podpisu dodacího listu u Produktů dodávaných bez instalace, nebo den podpisu přejímacího protokolu, popřípadě den, kdy mělo k podpisu dodacího listu u Produktů dodávaných bez instalace nebo k podpisu přejímacího protokolu dojít. Za den zaplacení se považuje den připsání celé částky na bankovní účet S&T. Cena Produktů je uvedena bez DPH (není-li uvedeno jinak) a příslušná DPH bude účtována a Zákazník se zavazuje ji platit S&T podle příslušných předpisů platných v den fakturace. V případě prodlení Zákazníka s uhrazením faktur je Zákazník povinen uhradit S&T též úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; nárok na náhradu škody tím není dotčen. V případě neuhrazení kterékoli faktury ve lhůtě splatnosti je S&T dále oprávněna:
a) pozastavit příjem dalších objednávek a rovněž nedodat již dříve objednané Produkty, až do doby, kdy budou Zákazníkem uhrazeny všechny splatné a neuhrazené závazky vůči S&T, bez nároku Zákazníka na náhradu jakékoliv škody či újmy tím případně způsobené;
b) po písemném upozornění Zákazníka s dodatečnou lhůtou k nápravě od Smlouvy/Objednávky odstoupit s okamžitou účinností.
3.2. Výslovně se sjednává, že vystavením jakéhokoliv dokladu o provedení platby se potvrzuje pouze a výlučně provedení úhrady závazku, který je v takovém potvrzení výslovně uveden a popsán. Vystavením dokladu o provedení platby se nepotvrzuje úhrada jakýchkoliv jiných ať splatných či nesplatných závazků, než výslovně uvedených v potvrzení či dokladu a nepotvrzuje se úhrada jakýchkoliv smluvních pokut, úroků z prodlení či jiného příslušenství či smluvních sankcí, pokud to není v příslušném potvrzení či dokladu výslovně uvedeno.
3.3. Promlčecí lhůta pro uplatnění pohledávek na peněžité plnění činí dle dohody smluvních stran 5 let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.
3.4. V případě provedení servisního zásahu, respektive poskytnutí Produktu, který není výslovně sjednán ve Smlouvě, Objednávce či SLA, nebo který je vyvolán z důvodu porušení povinnosti Zákazníkem, zejména pak z důvodu porušení povinnosti dle ustanovení čl. 6.6., 6.7., 8.3. a celého čl. 10. VOP, se Zákazník zavazuje uhradit S&T zvlášť též vzniklé náklady, zahrnující především práci, spotřebované náhradní díly, náklady na dopravu, ubytování a stravu. Uvedené náklady Zákazník uhradí i v případě, že závada či problém byl způsoben zařízením, částí zařízení, prvkem sítě, a podobně, které není uvedeno ve sjednaném seznamu zařízení (například v seznamu zařízení uvedených ve Smlouvě či SLA).

4. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD RIZIK
4.1. Vlastnické právo přechází na Zákazníka až úplným zaplacením celé ceny Produktů včetně DPH. V případě software (programového vybavení včetně firmware) jde o poskytnutí nevýhradního a nepřenosného práva užití software (licence) v České republice, výlučně pro vnitřní potřebu Zákazníka, na dobu a dle podmínek stanovených ve Smlouvě, Objednávce, příslušné licenční smlouvě nebo příslušných licenčních podmínkách. Na Zákazníka přechází riziko ztráty, poškození nebo zhoršení Produktů jejich převzetím nebo dodáním na místo určení dle Objednávky nebo Smlouvy (podle toho, co nastane dříve), a to i v případě, že Zákazník Produkty nepřevzal či odmítl převzít, aniž by k tomu byl oprávněn dle Smlouvy, Objednávky či právních předpisů; uvedené platí i v případě dílčího plnění.

5. LICENCE NA SOFTWARE
5.1. Software se dodává a jeho užití se řídí podmínkami licenční smlouvy, která je přílohou Smlouvy, nebo přiloženými licenčními podmínkami. Přiložené licenční podmínky mají vždy přednost před jinými dokumenty.

6. SLUŽBY
6.1. S&T může poskytovat Produkty sama nebo prostřednictvím autorizovaných třetích osob.
6.2. Veškerá práva duševního vlastnictví, které vzniknou při poskytování služeb nebo je S&T nebo jí autorizované osoby vytvoří při poskytování služeb, zůstávají vlastnictvím S&T.
6.3. S&T poskytuje sjednané Produkty ve své obvyklé pracovní době, a to v pracovní dny od 09.00 do 16.00.
6.4. S&T poskytuje Produkty v prostorách S&T, není-li sjednáno jinak. Zákazník je povinen zajistit dopravu do i z prostor S&T na vlastní náklady.
6.5. Za dokončenou službu bude považována každá služba, jestliže bude splňovat kritéria dokončení stanovená v S&T Objednávce, Smlouvě, SLA či ve sjednané dohodě, anebo v případech, kdy služby jsou poskytovány na bázi časové nebo materiální, kdy tyto byly řádně dodány. Uvedené platí obdobně obecně pro všechny Produkty.
6.6. Zákazník je povinen mít řádné licence ke všemu, k čemu S&T poskytuje své služby. Zákazník prohlašuje, že takové licence má.
6.7. Zvláštní podmínky pro poskytování služeb na HW Produktech:
a) HW Produkty (díly nebo celky) dodané v rámci oprav výměnou budou buď nové, nebo opravené tak, že budou ekvivalentní dílům novým z hlediska provedení, funkčnosti a životnosti. Všechny díly a celky vyjmuté při takové opravě se stanou majetkem S&T (vyjma případů, kdy díly nebo celky Zákazník hradí v plné výši).
b) Jestliže při náhradě nebo výměně dílů je nutné odvézt libovolnou část zařízení z objektu Zákazníka a toto je Zákazníkem bez vážného důvodu odmítnuto, je Zákazník povinen uhradit S&T vzniklé vícenáklady a S&T nenese žádnou odpovědnost za vzniklé zdržení nebo nedostatky při plnění služeb.
c) Zákazník dopraví zařízení na vlastní náklady do servisu S&T řádně zabalené a s popisem závad, na jejichž základě jsou služby vyžadovány. S&T vrátí po opravě zařízení Zákazníkovi na jeho náklady, k čemuž je Zákazník povinen poskytnout S&T nezbytnou součinnost.
d) Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že HW Produkty mohou obsahovat pevně zabudovaný nebo zaveditelný software (systémový software, firmware). Pro odstranění vad způsobených takovýmto software platí ustanovení jeho licenčních podmínek a plněním S&T z titulu odstraňování vad je dle jeho vlastního uvážení oprava chyb, nebo výměna software, a to tak a v takových termínech, jak stanoví nebo umožní dodavatel HW Produktu.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
7.1. S&T odpovídá za to, že veškeré dodané Produkty budou v době dodání odpovídat popisům Produktů. S&T však neodpovídá za a nezaručuje trvale nepřerušený nebo bezchybný provoz dodávaných Produktů.
7.2. Zařízení - pokud se zjistí na zařízení v záruční době vada v důsledku vadné konstrukce, materiálů nebo zhotovení a v záruční době bude taková vada písemně oznámena S&T, S&T (výlučně podle svého vlastního uvážení a v jí stanovené době) zajistí opravu nebo výměnu vadné části na své náklady, a to zejména za podmínek, že tato část nebyla měněna nebo opravována jinou osobou než S&T nebo autorizovaným servisem a že byla provozována, uložena a udržována v souladu s doporučeními pro používání a že bude vadná část vrácena S&T spolu s popisem, v němž bude popsána vada.
7.3. Software – záruka S&T na software je uvedena v licenční smlouvě nebo licenčních podmínkách přiložených k software. S&T zaručuje, že každý nemodifikovaný software bude v době dodání schopen plnit funkce uvedené v přiložené dokumentaci. Jediným plněním S&T z titulu poskytnuté záruky je oprava chyb programu, nebo poskytnutí návodu, jak nesoulad funkce programu obejít, a to v termínu a způsobem, který určí dodavatel programu. Po dobu devadesáti (90) dnů ode dne dodání S&T zaručuje, že CD nebo jiná paměťová média budou při běžném používání prosta vad materiálu nebo provedení. Plněním S&T z titulu záruky na paměťová media je výměna vadného paměťového média.
7.4. Služby – S&T zaručuje, že veškeré služby budou poskytovány v souladu a v kvalitě odpovídající obecně uznávaným průmyslovým standardům. Záruka za provedení služby bude platit po dobu devadesáti (90) dnů od poskytnutí služby. Plněním S&T z titulu poskytnuté záruky na služby je opětovné poskytnutí příslušných reklamovaných služeb nebo jejich části bezplatně, nebo v případě, že S&T nebude schopna poskytovat služby tak, jak stanoví tato záruka, vrácení poplatků uhrazených Zákazníkem za tu část služeb, která odpovídá oprávněně reklamovaným službám, a to od okamžiku reklamace služby.
7.5. U Produktů, které S&T nevyrábí, ale které se S&T zaváže dodat Zákazníkovi (především HW Produkty a SW Produkty), má Zákazník nárok pouze na takové podmínky záruky, jaké poskytuje výrobce nebo dodavatel Produktů.
7.6. Tyto záruky obsahují celý rozsah závazků S&T v souvislosti s kvalitou, způsobilostí nebo popisem Produktů.

8. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
8.1. S&T a třetí osoby, které jí poskytují licence, si ponechávají veškerá práva k duševnímu vlastnictví (včetně změn a úprav provedených S&T) obsažené v Produktech. S&T prohlašuje, že je na základě dohod s vlastníky autorských práv software oprávněna tento software při dodržení licenčních podmínek dále šířit.
8.2. Jestliže v souvislosti s nějakým Produktem nebo jeho částí dojde k obvinění z porušení autorských nebo jiných práv na duševní vlastnictví a/nebo taková skutečnost hrozí, je Zákazník povinen o takové skutečnosti S&T neprodleně informovat a zavazuje se, že bez předchozího písemného souhlasu S&T neuzná žádné požadavky třetích stran. Zákazník dále umožní S&T, aby výlučně podle svého uvážení buď zajistila Zákazníkovi právo dále používat Produkt nebo jeho část, nebo porušující část upravila nebo vyměnila tak, aby k porušování nedocházelo. Nelze-li za přiměřených podmínek využít některou z těchto možností, zavazuje se Zákazník, že na základě písemné žádosti S&T vrátí takový Produkt nebo jeho část zpět a S&T v takovém případě vrátí Zákazníkovi zbytkovou cenu hodnoty tohoto Produktu nebo jeho části. S&T nepřebírá odpovědnost za jakékoli porušení práv, které bude způsobeno používáním kteréhokoli Produktu nebo jeho části Zákazníkem jiným způsobem, než jaký S&T určila, a na který mu poskytla licenci, nebo za porušení zapříčiněné zařízeními, software nebo službami, které S&T nedodala nebo neprovedla.
8.3. Zvláštní podmínky pro poskytování služeb na SW Produktech
a) Pokud bude provedena jakákoli nepovolená změna nebo úprava jakéhokoli SW Produktu dodaného S&T a podporovaného v rámci Smlouvy nebo Objednávky, nebo pokud Zákazník poruší licenční podmínky takového SW Produktu, bude to považováno za porušení těchto smluvních podmínek Zákazníkem a S&T bude v důsledku toho mít právo ukončit Zákazníkovi licenci na jakýkoli takto upravený SW Produkt, přičemž dosavadní používání takového SW Produktu Zákazníkem bude považováno za neoprávněné.
b) Za jakékoli nepovolené změny a úpravy provedené Zákazníkem a / nebo v jeho prospěch, které umožní využívat zvýšenou kapacitu jakéhokoli SW Produktu dodaného S&T, je Zákazník povinen zaplatit rozdíl ceny pořízení SW Produktu se zvýšenou kapacitou a rozdíl příslušné ceny služby pro SW Produkty s příslušnou zvýšenou kapacitou od počátku poskytování služby podle Smlouvy či Objednávky.
c) V případě, že právo používat SW Produkty dodané S&T bude omezeno či znemožněno v důsledku narušení majetkových práv třetí strany, bude S&T oprávněna dle svého uvážení buď upravit či vyměnit SW Produkty tak, aby nenarušovaly majetková práva třetí strany, pokud budou takovéto upravené či vyměněné SW Produkty ve všech podstatných vlastnostech odpovídat uživatelské dokumentaci pro dané SW Produkty, nebo opatřit Zákazníkovi právo, aby příslušnou část SW Produktů dále používal.
d) Pokud třetí strana vznese proti Zákazníkovi nároky vyplývající z narušení majetkových práv, Zákazník je povinen bez odkladu na takovouto skutečnost S&T upozornit a S&T se na základě vlastního uvážení rozhodne, zda a jak povede případný soudní spor. Bez předchozího písemného souhlasu S&T nebude Zákazník případ jakkoliv řešit ani sjednávat jakákoli vyrovnání.
e) S&T neodpovídá za porušení majetkových práv, pokud Zákazník písemně okamžitě neoznámí existenci, nárok nebo obvinění z porušení takových práv třetích osob.
f) S&T není odpovědná za porušení majetkových práv třetích osob v případě, že SW Produkty jsou používány neoprávněným způsobem či společně s produkty, jež nepocházejí od S&T nebo jím nebyly písemně schváleny.

9. EXPORT A DALŠÍ PRODEJ
9.1. Pokud bude Zákazník chtít exportovat nebo dále prodat kterékoli, Zákazník sám plně odpovídá za to, že získá potřebná povolení nebo licence, které jsou v některých případech zapotřebí podle právních předpisů ČR, EU, USA a dalších států o omezení exportu.

10. ROZSAH A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ
10.1. Není-li ve Smlouvě, Objednávce, SLA či jiné písemné dohodě sjednáno jinak, Produkty nebudou obsahovat práce a náklady, které jsou vyvolány neposkytnutí řádné součinnosti Zákazníkem, porušením povinnosti Zákazníka a dále též zejména:
a) nesprávnou instalací v případech, ve kterých nebyla instalace provedena S&T;
b) nedodržením specifikací zařízení ve vztahu k užívání, provozním podmínkám a prostředí;
c) nesprávným používáním, nedbalostí, fyzickým poškozením, použitím nevhodného spotřebního materiálu;
d) běžným mechanickým či fyzickým opotřebením zařízení, prošlou životností (například klávesnice, monitory, baterie a akumulátory a podobně);
e) úpravami, výměnami nebo připojeními, které nebyly S&T provedeny nebo písmeně odsouhlaseny a / nebo připojením nevhodných či vadných periferních zařízení;
f) činností prováděnou se zařízením jakoukoliv jinou osobou než osobou pověřenou a schválenou S&T (například činností jako je rozebírání zařízení, zásahy do zařízení, porušení pečetí a podobně);
g) zásahy Zákazníka či uživatele do systémového software, které způsobí jakékoliv omezení funkčnosti zařízení nebo aplikačního software;
h) nedodržením uživatelské péče o zařízení podle uživatelského manuálu či instrukcí S&T či dodavatele či výrobce HW Produktů a SW Produktů;
i) použitím zařízení, programů nebo příslušenství nedodaných S&T, které nejsou podle stanoviska S&T vhodné pro použití se zařízením;
j) zavirováním zařízení;
k) nedostatečnými licencemi či porušením licencí.
10.2. Zákazník je povinen na své náklady:
a) umožňovat S&T použití nejnovějších verzí systémových programů (O/S, komunikační SW a podobně). Nebudou-li tyto verze u Zákazníka k dispozici a bude-li plnění sjednaných služeb jejich použití vyžadovat, S&T splní svou povinnost ze Smlouvy či Objednávky doporučením zakoupení verze, která odstraní stávající problém;
b) souhlasit s nezbytným krátkodobým odpojením a / nebo izolací jakéhokoliv vybavení, které nebylo dodáno S&T, jestliže se S&T odůvodněně domnívá, že taková akce pomůže lépe diagnostikovat a identifikovat závady;
c) vést a na žádost S&T zpřístupnit záznamy o užívání zařízení a programů;
d) poskytnout takové telekomunikační a jiné prostředky, které jsou případně nutné pro S&T za účelem diagnostiky.

11. ODPOVĚDNOST S&T
11.1. Zákazník je povinen v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření k zamezení vzniku škod, zejména je povinen provozovat Produkty v souladu s jejich popisy, dokumentací a provozními návody a respektovat doporučení S&T či výrobců a dodavatelů Produktů, pokud jde o implementaci a provoz Produktů, chránit dodané Produkty před neoprávněnými zásahy třetích osob, jakož i zajistit řádné zálohování veškerých dat.
11.2. S&T odpovídá za škody vzniklé Zákazníkovi, které mu způsobila zaviněným porušením povinností sjednaných Smlouvou nebo stanovených obecně závazným právním předpisem, a to v rozsahu stanoveného tímto ustanovením čl. 11 VOP. S&T není v žádném případě odpovědná za škody, újmy a obchodní ztráty vzniklé Zákazníkem zapříčiněnou ztrátou, zničením, nebo poškozením dat, nebo ztrátou licence opravňující Zákazníka k užití software.
11.3. S&T není odpovědná za:
a) jakoukoli ztrátu, zranění nebo škodu, kterou utrpí Zákazník v souvislosti s Produkty, které dodala S&T, způsobenou nedodržením pracovních postupů, návodů a pokynů uvedených v dokumentaci Produktů a / nebo doporučeních S&T, výrobcem či dodavatelem Produktu Zákazníkem;
b) jakoukoli ztrátu, škodu nebo nárok vzniklý jednáním Zákazníka porušujícím omezení exportu nebo jiné právní předpisy;
c) jakékoli porušení práv na duševní vlastnictví třetí strany v důsledku používání Produktů společně s produkty, které nedodala S&T a nebo v důsledku úpravy Produktů bez souhlasu S&T.
11.4. Celková odpovědnost S&T za všechny škodní případy ze Smlouvy nebo Objednávky se omezuje dohodou smluvních stran na maximální výši náhrady předvídatelné škody ve výši celkové ceny za Produkty v případě poskytování Produktů po období kratší než 12 měsíců (včetně jednorázového poskytnutí Produktů), či celkové ceny za Produkty poskytnuté v období 12 měsíců při poskytování Produktů v období delším než 12 měsíců, v obou případech minimálně však ve výši 25.000,- Kč. Toto sjednané omezení plnění z titulu odpovědnosti za škodu zahrnuje v plném rozsahu i náhradu jakékoli nepřímé škody jako je např. ušlý zisk, poškození dobrého jména, ztráta, zničení nebo poškození dat. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že omezení výše náhrady škody a kalkulace výše cen účtovaných S&T za Produkty vychází z rozdělení rizik mezi smluvní strany, přičemž žádnou ze smluvních stran nelze považovat za slabší či silnější stranu a žádná ze smluvních stran se za slabší stranu nepovažuje.

12. VÝPOVĚĎ/ODSTOUPENÍ
12.1. Kromě obecných právních ustanovení vztahujících se k ukončení smluvního vztahu výpovědí či odstoupením si S&T vyhrazuje právo ukončit Smlouvu či smluvní vztah založený Objednávkou písemným odstoupením s okamžitou účinností v případě, že Zákazník poruší tyto VOP a nenapraví toto porušení ve stanovené lhůtě a / nebo když se Zákazník dostane do platební neschopnosti, likvidace nebo je vůči Zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení, prohlášen konkurz na majetek Zákazníka a / nebo když z jakéhokoli jiného důvodu nebude Zákazník schopný dostát svým finančním závazkům. Pokud jde o odstoupení od Smlouvy či smluvního vztahu založeného Objednávkou, má odstoupení účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně (ex nunc). Bez ohledu na odstoupení se Smlouva či Objednávka nadále bude aplikovat na objednávky a dodávky Produktů, u kterých do odstoupení nebyly splněny závazky obou smluvních stran a ani jinak nezanikly, tj. na smlouvy na dodávku těchto konkrétních Produktů, které do doby odstoupení nezanikly.
12.2. V případě, kdy je Smlouva či Objednávka sjednána na jednorázovou dodávku Produktů, a důvodem pro odstoupení je prodlení Zákazníka s plněním jeho platební povinnosti, zaniká Smlouva či smluvní vztah založený na Objednávce od počátku (ex tunc).

13. POSTOUPENÍ PRÁV A ZÁPOČET
13.1. S&T může postoupit svá práva na peněžitá plnění vyplývající ze Smlouvy či Objednávky jiné osobě bez nutnosti získat předem souhlas Zákazníka, ostatní práva může postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem, který však nemůže být bezdůvodně odmítnut. Zákazník nemůže postoupit svoje práva nebo závazky bez předchozího písemného souhlasu S&T, který však nemůže být bezdůvodně odmítnut.
13.2. Smluvní strany nejsou oprávněny započítat své pohledávky vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní vůči pohledávkám druhé Smluvní strany.

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE
14.1. Smluvní strany nesmějí vyzradit žádné třetí straně s výjimkou pro účely dodržování těchto smluvních podmínek žádné důvěrné informace, které jim byly zpřístupněny druhou stranou při plnění Smlouvy či Objednávky. Přitom se ujednává, že programy a know-how v nich a v Produktech obsažené budou považovány za součást důvěrných informací.

15. ROZHODNÉ PRÁVO
15.1. Smluvní vztah vzniklý potvrzením objednávky Zákazníka nebo podpisem Smlouvy se bude řídit a ve všech směrech vykládat podle českého práva, zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn, a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění.

Tyto VOP jsou účinné ode dne 01.01.2017.