Reklamační řád

PRAVIDLA ZÁRUČNÍHO A MIMOZÁRUČNÍHO SERVISU SPOLEČNOSTI S&T CZ s.r.o. (dále jen „Pravidla“)

I. Obecná ustanovení
1.1. Účelem těchto Pravidel záručního a mimozáručního servisu vydaného společností S&T CZ s.r.o., IČ: 44846029, se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14000, společností zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6033 (na uvedená pravidla je dále odkazováno jako na „Pravidla“ a na společnost S&T CZ s.r.o. jako na „S&T CZ s.r.o.“) je především stanovení pravidel při provádění záručního a mimozáručního servisu společností S&T CZ s.r.o.

1.2. Je-li v těchto Pravidlech použit pojem zákazník, je tím myšlena osoba, která je ve smluvním vztahu se společností S&T CZ s.r.o., a to z jakéhokoliv důvodu (obvykle, nikoliv však výlučně z důvodu uzavření kupní smlouvy mezi společností S&T CZ s.r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím či z důvodu uzavření smlouvy o dílo mezi společností S&T CZ s.r.o. jako zhotovitelem a zákazníkem jako objednatelem).

1.3. Je-li v těchto Pravidlech použit pojem spotřebitel, rozumí se tím v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn (dále jen „občanský zákoník“), každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.4. Společnost S&T CZ s.r.o. se zavazuje poskytnout zákazníkovi k dispozici tato Pravidla, a to tak, aby zákazník měl možnost se s nimi kdykoliv seznámit. Za tímto účelem jsou Pravidla zákazníkům volně k dispozici v provozovnách společnosti S&T CZ s.r.o., kde jsou služby těmito Pravidly upravené, poskytovány, rovněž na internetových stránkách společnosti S&T CZ s.r.o. www.sntcz.cz a u každého on-site technika, který provádí opravy mimo provozovny společnosti S&T CZ s.r.o., kde jsou zákazníkovi volně k dispozici. Zákazník bere na vědomí, že je povinen se s Pravidly seznámit ještě předtím, než o servis zažádá, a společnost S&T CZ s.r.o. je povinna mu Pravidla poskytnout, případně podmínky Pravidel na jeho žádost vysvětlit. Zákazník bere na vědomí, že zadáním servisu, jak záručního tak i mimozáručního, akceptuje podmínky těchto Pravidel.

II. Odpovědnost za jakost a záruka za jakost
2.1. Zákonná odpovědnost za jakost při převzetí
2.1.1. Společnost S&T CZ s.r.o. odpovídá v souladu s příslušnými právními předpisy za to, že zboží prodané zákazníkovi nemá vady. Je-li zákazníkem spotřebitel, je zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě, která činí:
- u nového zboží lhůtu 24 měsíců,
- u použitého spotřebního zboží činí lhůtu 12 měsíců,
- u vybraného spotřebního zboží, z jehož povahy to vyplývá, činí lhůtu 24 měsíců; pokud je ovšem na zboží uvedeno datum spotřeby, lze právo uplatnit pouze do konce takto uvedeného data spotřeby.

2.1.2. Není-li zákazníkem spotřebitel, pak platí, že lhůta k uplatnění práv z vadného plnění je uvedena výslovně u každého zboží.

2.1.3. Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruka za jakost, zaniknou, nejsou-li uplatněna ve stanovené době.

2.1.4. Je-li zákazníkem spotřebitel, společnost S&T CZ s.r.o. odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost S&T CZ s.r.o. odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal,
(i) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které společnost S&T CZ s.r.o. nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
(ii) zboží se hodí k účelu, který pro její použití společnost S&T CZ s.r.o. uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
(iii) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
(iv) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.1.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí a je-li zákazníkem spotřebitel, má se za to, že zboží byla vadné již při převzetí zákazníkem, pokud společnost S&T CZ s.r.o. neprokáže opak.

2.2. Smluvní záruka za jakost
2.2.1. Společnost S&T CZ s.r.o. může nad rámec zákonné lhůty pro uplatnění vadného plnění poskytnout smluvní záruku za jakost, kterou se společnost S&T CZ s.r.o. zavazuje k tomu, že určité zboží si po stanovenou lhůtu zachová obvyklé vlastnosti nebo že bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel. Smluvní záruka za jakost může být v takovém případě dána uvedením záruční lhůty na zboží či prohlášením o záruce.

III. Reklamační podmínky
3.1. Je-li zákazníkem spotřebitel, platí pro podmínky reklamace následující podmínky:
3.1.1. Zákazníkovi je doporučeno při převzetí zboží zkontrolovat zejména úplnost zboží a neporušenost obalu a tam, kde je to možné, se přesvědčit o funkčnosti, správnosti a nepoškození zboží. Porušení této povinnosti nezbavuje zákazníka možnosti uplatnit práva vyplývající z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost, nicméně společnost S&T CZ s.r.o. může namítnout, že zboží bylo při převzetí zboží bez vady.

3.1.2. Případné vady na zboží zákazník oznámí společnosti S&T CZ s.r.o. bez zbytečného odkladu, a to osobně na adresách uvedených na internetových stránkách společnosti S&T CZ s.r.o. www.sntcz.cz v pracovní době uvedené taktéž na internetových stránkách společnosti S&T CZ s.r.o. www.sntcz.cz , písemně na adrese S&T CZ s.r.o., U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00 či e-mailem na adrese servicedesk@sntcz.cz

3.1.3. Zákazník může uplatnit práva z odpovědnosti za vady či ze záruky na jakost přímo u společnosti S&T CZ s.r.o. na adrese U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00.

3.1.4. V případě reklamace předá zákazník společnosti S&T CZ s.r.o. reklamované zboží včetně veškerého jeho příslušenství. Zákazník by měl dále prokázat oprávněnost reklamace, a to zejména dokladem o koupi reklamovaného zboží či záručním listem. Zákazník je povinen v rámci Přijímacího protokolu uvést kontaktní údaje na sebe a uvést podrobný popis závady tak, aby bylo možné vadu řádně identifikovat a odstranit. Zákazník zajistí, aby reklamované zboží při předání odpovídalo hygienickým normám a aby zboží nebylo zabezpečeno heslem či jiným způsobem znemožňujícím společnosti S&T CZ s.r.o. řádné vyřízení reklamace, případně je povinen toto zabezpečení odblokovat či společnosti S&T CZ s.r.o. umožnit odblokování zabezpečení; v opačném případě a zároveň pokud to znemožňuje provést reklamaci společností S&T CZ s.r.o., je společnost S&T CZ s.r.o. oprávněna přijetí zboží do reklamace odmítnout.

3.1.5. Zákazník si může zvolit způsob odstranění reklamované vady s tím, že ale platí omezení vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména z ustanovení § 2169 a násl. občanského zákoníku. Dle těchto ustanovení platí, že má-li zboží vady, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy uzavřené mezi společností S&T CZ s.r.o. a zákazníkem. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy uzavřené mezi společností S&T CZ a zákazníkem odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost S&T CZ s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost S&T CZ s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo pokud zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je společnost S&T CZ s.r.o. zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

3.1.6. Společnost S&T CZ s.r.o. vydá zákazníkovi písemné potvrzení obsahující údaje zejména o tom, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Společnost S&T CZ s.r.o. rovněž potvrdí zákazníkovi požadovaný způsob vyřízení reklamace, uvede-li jej zákazník.

3.1.7. V případě, že zákazník v rámci reklamace předá společnosti S&T CZ s.r.o. zboží bez veškerého příslušenství, které ke zboží obdržel, a v rámci reklamace dojde k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi společností S&T CZ s.r.o. a zákazníkem, je společnost S&T CZ s.r.o. oprávněna ponížit cenu, kterou vrátí zákazníkovi, o hodnotu zákazníkem nepředaného příslušenství.

3.1.8. Odpovědnost za vady či záruka za jakost se nevztahuje mimo jiné na vady vzniklé:
(i) v důsledku porušení pravidel stanovených pro zacházení se zbožím,
(ii) mechanickým poškozením zboží,
(iii) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
(iv) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
(v) poškozením zboží či jeho části počítačovým virem,
(vi) použitím nelegálního, nedovoleného či nekompatibilního software, spotřebního materiálu či jiných komponentů,
(vii) provedením nedovoleného zásahu do zboží,
(viii) poškozením způsobeným vyšší mocí a / nebo přírodními živly.

3.1.9. Společnost S&T CZ s.r.o. je povinna rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost S&T CZ s.r.o. se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy uzavřené mezi společností S&T CZ s.r.o. a zákazníkem.

3.1.10. V případě, kdy bude reklamace zamítnuta a zároveň zákazník bude souhlasit s provedením servisu zboží za úplatu, bude postupováno dle ustanovení oddílu IV. těchto Pravidel.

3.2. Není-li zákazníkem spotřebitel, platí pro podmínky reklamace následující podmínky:
3.2.1. Zákazníkovi je doporučeno při převzetí zboží zkontrolovat zejména úplnost zboží a neporušenost obalu a tam, kde je to možné se přesvědčit o funkčnosti, správnosti a nepoškození zboží. Porušení této povinnosti nezbavuje zákazníka možnosti uplatnit práva vyplývající z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost, nicméně společnost S&T CZ s.r.o. může namítnout, že zboží bylo při převzetí zboží bez vady.

3.2.2. Případné vady na zboží zákazník oznámí společnosti S&T CZ s.r.o. bez zbytečného odkladu, a to osobně na adresách uvedených na internetových stránkách společnosti S&T CZ s.r.o. www.sntcz.cz v pracovní době uvedené taktéž na internetových stránkách společnosti S&T CZ s.r.o. www.sntcz.cz, písemně na adrese S&T CZ s.r.o., U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00 či e-mailem na adrese servicedesk@sntcz.cz

3.2.3. Zákazník může uplatnit práva z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost přímo u společnosti S&T CZ s.r.o. na adrese U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00.

3.2.4. V případě reklamace předá zákazník společnosti S&T CZ s.r.o. reklamované zboží včetně veškerého jeho příslušenství. Zákazník by měl dále prokázat oprávněnost reklamace, a to zejména dokladem o koupi reklamovaného zboží či záručním listem. Zákazník je povinen v rámci Přijímacího protokolu uvést kontaktní údaje na sebe a uvést podrobný popis závady tak, aby bylo možné vadu řádně identifikovat a odstranit. Zákazník je povinen zajistit, aby reklamované zboží při předání odpovídalo hygienickým normám a aby zboží nebylo zabezpečeno heslem či jiným způsobem znemožňujícím společnosti S&T CZ s.r.o. řádné vyřízení reklamace, případně je povinen toto zabezpečení odblokovat či společnosti S&T CZ s.r.o. umožnit odblokování zabezpečení; v opačném případě a zároveň pokud to znemožňuje provést reklamaci společností S&T CZ s.r.o., je společnost S&T CZ s.r.o. oprávněna přijetí zboží do reklamace odmítnout.

3.2.5. Společnost S&T CZ s.r.o., vydá zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění reklamace.

3.2.6. V případě, že zákazník v rámci reklamace předá společnosti S&T CZ s.r.o. zboží bez veškerého příslušenství, které ke zboží obdržel, a v rámci reklamace dojde k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi společností S&T CZ s.r.o. a zákazníkem, je společnost S&T CZ s.r.o. oprávněna ponížit cenu, kterou vrátí zákazníkovi, o hodnotu zákazníkem nepředaného příslušenství.

3.2.7. Odpovědnost za vady či záruka za jakost se nevztahuje mimo jiné na vady vzniklé:
(i) v důsledku porušení pravidel stanovených pro zacházení se zbožím,
(ii) mechanickým poškozením zboží,
(iii) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
(iv) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
(v) poškozením zboží či jeho části počítačovým virem,
(vi) použitím nelegálního, nedovoleného či nekompatibilního software, spotřebního materiálu či jiných komponentů,
(vii) provedením nedovoleného zásahu do zboží,
(viii) poškozením způsobeným vyšší mocí a / nebo přírodními živly.
3.2.8. Společnost S&T CZ s.r.o. je povinna rozhodnout o reklamaci nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace uplatněna.

3.2.9. V případě, kdy bude reklamace zamítnuta a zároveň zákazník bude souhlasit s provedením servisu zboží za úplatu, bude postupováno dle ustanovení oddílu IV. těchto Pravidel.

3.2.10. V případě, kdy se reklamace ukáže jako neoprávněná, zavazuje se zákazník uhradit náklady vynaložené společností S&T CZ s.r.o. na zjištění závady a prověření reklamace.

IV. Podmínky mimozáručního servisu
4.1. Společnost S&T CZ s.r.o. je oprávněna provádět rovněž mimozáruční servis zejména jí nabízeného zboží. Bude-li mezi společností S&T CZ s.r.o. a třetí osobou (dále jen „objednatel“) dohodnuto provedení mimozáručního servisu, platí následující podmínky mimozáručního servisu uvedené v tomto oddílu IV. Pravidel, nebude-li mezi společností S&T CZ s.r.o. a objednatelem sjednáno jinak.

4.2. Společnost S&T CZ s.r.o. poskytuje servis zejména jí nabízeného zboží, nicméně může provést i servis jiného než jí nabízeného zboží, pokud se tak společnost S&T CZ s.r.o. s objednatelem dohodnou.

4.3. O přijetí zboží do servisu sepíše společnost S&T CZ s.r.o. protokol. V tomto protokolu uvede objednatel zejména kontaktní údaje na sebe a uvede podrobný popis závady tak, aby bylo možné vadu řádně identifikovat a odstranit.

4.4. Objednatel je povinen zajistit, aby zboží při předání odpovídalo hygienickým normám a aby zboží nebylo zabezpečeno heslem či jiným způsobem znemožňujícím společnosti S&T CZ s.r.o. provedení řádného servisu, případně je povinen toto zabezpečení odblokovat či společnosti S&T CZ s.r.o. umožnit odblokování zabezpečení. Společnost S&T CZ s.r.o. nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou porušením kterékoliv z povinností uvedených v předchozí větě a vyhrazuje si právo servis neprovést a / nebo uplatnit vůči objednateli náklady nutné k zajištění splnění povinnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení odst. 4.4. Pravidel.

4.5. Společnost S&T CZ s.r.o. při převzetí zboží do servisu závadu posoudí a oznámí objednateli předběžný rozsah závady a předběžnou výši úplaty za požadovaný servisní úkon, je-li tak možné učinit bez nutnosti detailnější identifikace závady. V případě, že k posouzení závady a k určení výše úplaty za servisní úkon, bude třeba provést detailnější diagnostika závady, bude o výsledku takovéto diagnostiky objednatel informován později, a to způsobem uvedeným v protokolu.

4.6. Společnost S&T CZ s.r.o. je oprávněna požadovat po objednateli náhradu nákladů spojených s diagnostikou závady dle platného ceníku společnosti S&T CZ s.r.o. v případě, že objednatel provedení servisního úkonu z jakéhokoliv důvodu odmítne, a objednatel se zavazuje tyto náklady společnosti S&T CZ s.r.o. uhradit nejpozději při vyzvednutí zboží, nebude-li mezi objednatelem a společností S&T CZ s.r.o. výslovně dohodnuto jinak.

4.7. Smlouva o dílo na servis zboží je uzavřena předáním protokolu objednateli, jehož druhý stejnopis si společnost S&T CZ s.r.o. ponechá. Smlouva o dílo na servisní úkon je uzavřena dle předchozí věty tohoto ustanovení odst. 4.7. těchto Pravidel i v případě, kdy společnost S&T CZ s.r.o. nemůže oznámit objednateli výši odhadované ceny za provedení servisu a potřebuje provést detailnější identifikaci dle ustanovení odst. 4.5. a 4.6. těchto Pravidel a nebude tak mezi stranami sjednána cena za provedení servisu.

4.8. Objednatel bere na vědomí, že cena za provedení servisu je určena odhadem a může se od skutečné ceny za provedení servisu odlišovat. Objednatel se zavazuje zaplatit společnosti S&T CZ s.r.o. cenu za provedení servisu, a to způsobem a ve lhůtě dohodnuté, jinak při převzetí zboží ze servisu.

4.9. Společnost S&T CZ s.r.o. poskytuje na provedený servis záruku za jakost díla, která počíná plynout předáním díla objednateli. Záruční doba činí 1 měsíc na novou součást zboží, která byla při servisním zásahu vyměněna, případně na zboží, bylo-li při servisu vyměněno celé za nové, není-li uvedena záruční doba jiná a 3 měsíce na práci.

V. Společná ustanovení
Následující ustanovení oddílu V. těchto Pravidel se vztahují na všechny případy, kdy je prováděn jakýkoliv servisní úkon; nezáleží tedy na tom, zda zákazníkem je spotřebitel či nikoliv či na tom, zda je servisní zásah prováděn jako záruční či mimozáruční.
5.1. Společnost S&T CZ s.r.o. neodpovídá za jakékoliv poškození či ztrátu či zneužití dat umístěných na zboží či jeho příslušenství předaného společnosti S&T CZ s.r.o. k servisnímu úkonu. Společnost S&T CZ s.r.o. doporučuje zákazníkovi provést zálohu dat umístěných na zařízení a jeho příslušenství.

5.2. Zákazníkovi je doporučeno, aby zajistil, že zboží předávané společnosti S&T CZ s.r.o. k servisnímu úkonu bude v továrním nastavení. Zákazník bere na vědomí, že v důsledku provedení servisního úkonu na zboží může dojít k obnovení továrního nastavení zboží, respektive, že může dojít ke ztrátě dat či nastavení zboží a bude třeba zajistit jeho opětovné nastavení, respektive obnovení do původní konfigurace.

5.3. Zákazník je povinen si zboží po provedeném servisním úkonu převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy byl o vyřízení servisního úkonu informován.
 
5.4. Pokud si zákazník zboží nevyzvedne ve lhůtě dle předchozího ustanovení 5.3. těchto Pravidel, zavazuje se zákazník uhradit poplatek za uskladnění, a to ve výši stanovené platným a účinným ceníkem společnosti S&T CZ s.r.o.

5.5. Pokud si zákazník zboží nevyzvedne ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení servisního úkonu informován, je společnost S&T CZ s.r.o. oprávněna na náklady zákazníka zboží prodat či jiným způsobem zpeněžit a získané peněžní prostředky použít na úhradu jakýchkoliv pohledávek, které má vůči zákazníkovi.

5.6. Pokud dojde v rámci reklamace k výměně zboží či jeho části za nové zboží či jeho část, neplyne pro nové zboží či jeho část nová lhůta pro uplatnění vady, nicméně zůstává v platnosti původní lhůta.

5.7. Zákazník je o vyřízení servisu informován telefonicky, prostřednictvím SMS či e-mailové zprávy, případně je mu zboží bez dalšího odesláno dobírkou na zákazníkem udanou adresu.

5.8. Zákazník je povinen po vyřízení servisu překontrolovat přebírané zboží, zejména co do jeho stavu a souladu s tím, co bylo společnosti S&T CZ s.r.o. předáno a dále co do jeho funkčnosti, je-li taková kontrola možná bez obtíží. V případě zanedbání této povinnosti zákazníkem nemůže být k pozdějším námitkám přihlíženo.

5.9. Zákazník se zavazuje poskytnout společnosti S&T CZ s.r.o. součinnost nezbytnou k vyřízení servisního zásahu, bude-li tato nezbytná; v opačném případě společnost S&T CZ s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoliv případné škody způsobené neposkytnutím nezbytné součinnosti ze strany zákazníka a případné lhůty k provedení určitého servisního úkonu se prodlužují o čas, kdy zákazník neposkytl nezbytnou součinnost.

5.10. V případě, kdy společnost S&T CZ s.r.o. provádí záruční či mimozáruční servis, ke kterému je autorizována třetí osobou (například výrobcem produktů značek HP, Dell, IBM, Lenovo, Fujitsu, Xerox a podobně), platí pro záruční podmínky přednostně pravidla stanovená touto třetí osobou, která společnost S&T CZ s.r.o. k provedení servisního úkonu autorizovala.

VI. Závěrečná ustanovení
6.1. Není-li to v rozporu s příslušnými právními předpisy, mohou se strany domluvit na odlišných podmínkách poskytování servisu; v takovém případě mají výslovná ujednání mezi společností S&T CZ s.r.o. a zákazníkem v písemné formě přednost před těmito Pravidly.

6.2. V případech těmito Pravidly neupravenými bude postupováno dle příslušných právních předpisů.

Tato Pravidla záručního a mimozáručního servisu jsou účinná ode dne 01.01.2017.